بعد از تکمیل و تحویل سایت به شما فایل PDF قرارداد آماده و برای شما نماینده محترم ارسال میشود، شما نیز باید 2 نسخه از فایل ارسالی پرینت گرفته امضا بفرمایید و سپس با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی یک گواهی امضاء بگیرید و به همراه هر 2 نسخه قرارداد امضاء شده برای ما ارسال بفرمایید.ما هم پس از انجام تشریف لازمه نسخه مربوط به نماینده را از طریق پست برای شما ارسال خواهیم کرد.

لازم به ذکر است که قرارداد از زمان تسویه حساب نماینده و به مدت نامحدود میباشد

در قرارداد به وظایف، مسئولیت ها، باید ها و نباید ها اشاره شده که باعث اطمینان هرچه بیشتر در روند همکاری طرفین خواهد شد.